El perquè del nostre nom:

SOBRE NOSALTRES

Després de saber com va néixer la nostra Associació, avui explicarem el perquè del nom de «SES VELES». És lògic imaginar que es deu a les veles del vaixells, ja sigui perquè des de la nostra barriada es podia veure la mar o perquè aquí les fessin o reparassin. Doncs no. El nom ses VELES, no té res a veure amb les veles dels vaixells.

Una «vela», segons el Diccionari Alcover-Moll en l’accepció 7, és una «gaia o tros de terra llarguer i d’angles desiguals. El diccionari addueix un document de devers l’any 1520 de la Història de Sóller (II, 372): «regar farà en la vela sua» (DCVB, X, 686). A l’Albufera d’Alcúdia, el terme «vela» és prou conegut, ja que les veles eren les terres per al conreu de l’arròs. («Records d’albuferers». A: revista Lluc, n. 720, març-abril 1985. p. 15)

Segons el «Padrón General del Vecindario del término de la Ciudad de Palma», de l’any 1830 (AMP, 300), el sector, aleshores de la Parròquia de Santa Eulàlia corresponent al Molinar de Llevant i a la nostra barriada, comptava amb les possessions o finques següents: Molinar de Llevant, Finestres Verdes, Son Capó, Torre d’en Mesquida, can Barberí, Ca na Tavernera, Son Juavert, Es Fornet, es molí d’en Comasema, Can Viudet, sa Vinya tancada, Son Gri, Can Graxa, Son Pont i Vic, Torre d’en Bibiloni, Case Rizó i Hortet d’en Gibert.

Identificam la propietat denominada Es molí d’en Comasema amb la de ses Veles. La nota corresponent (L 68, finca 2.137) descriu la finca agrícola de la següent manera: «Una pieza de tierra denominada las Velas sita en el punto denominado el Molinar de Llevant del término de esta ciudad de cabida de dos cuarteradas y un cuartón…confinante por el norte con camino público llamado de la creu de Pedra Mabre, por el sur con las tierras llamadas de Cas Vicari General de D. Cristóbal Gomila y herederos de Maria Ana Salvà, por el este con las antedichas tierras y casas de Cas Vicari General y por el oeste con tierras llamadas las Veles de D. Juan Palou de Comasema y Perez»

Part del nostre barri i sobretot el Parc, pel qual va néixer aquesta Associació , està damunt d’aquestes veles!!!!!

Pin It on Pinterest

Aquesta web utilitza cookies. Podeu veure aquí la Política de Cookies.    Veure Política de cookies
Privacidad