Ses Veles

el fruit d’una lluita 

Encara avui hi ha gent que ens demana el perquè del nom de “Ses Veles”, o pensa que Foners i Ses Veles son noms de barris diferents. En la primera revista que publicàrem, el maig de 2005, vàrem explicar com va sorgir la nostra associació.

Era l’any 1995 i lluitàvem perquè no es construís en el solar on avui hi ha el Parc de Ses Veles. L’associació existent no s’oposava al projecte, de manera que es va crear una nova associació, que prengué el nom de Ses Veles.

 

L’origen del nom l’explicàrem, basant-nos en l’escrit “Ses Veles. Notes històriques de la barriada de l’Eixample de Llevant” que ens va fer Gaspar Valero i Martí, en el segon número de lar revista, editat el desembre de mateix anys. Tornem a publicar aquell article.

Després de saber com va néixer la nostra Associació, avui explicarem el perquè del nom de “SES VELES”. És lògic imaginar que es deu a les veles del vaixells, ja sigui perquè des de la nostra barriada  es podia veure la mar o perquè aquí les fessin o reparessin. Dons no. El nom de Ses Veles, no té res a veure amb les veles dels vaixells. Una “vela”, segons el Diccionari Alcover-Moll en l’accepció 7, és una “gaia o tros de terra llarguer i d’angles desiguals”. El diccionari addueix un document de devers l’any 1520 de la Història de Sóller (II, 372): “regar farà en la vela sua” (DCVB, X, 686). A L’Albufera d’Alcúdia, el terme “vela” és prou conegut, ja que les veles eren les terres per al conreu de l’arròs. (“Records d’albuferers”. A: revista Lluc, n. 720, març-abril 1985. P. 15).

Segons el “Padrón General del Vecindario del termino de la Ciudad de Palma”, de l’any 1830 (AMP, 300), el sector, aleshores de la Parròquia de Santa Eulàlia corresponent al Molinar de Llevant i a la nostra barriada, comptava amb les possessions o finques següents: Molinar de Llevant, Finestres Verdes, Son Capó, Torre d’en Mesquida, Can Barberí, Ca na Tavernera, Son Juaver, es Fornet, es molí d’en Comasema, Can Viudet, sa Vinya Tancada , Son Gui, Cna Graxa, Son Pon i Vic, Torre d’en Bibiloni, Casa Rizó i Hortet d’en Gibert.

Identificam la propietat denominada Es molí d’en Comasema amb la de ses Veles. La nota corresponent (L 68, fina 2.137) descriu la finca agrícola de la següent manera: “Una pieza de tierra denominada las Velas sita en el punto denominado el Molinar de Llevant del termino de esta Ciudad de cabida de dos cuarteradas y un cuartón… confinante de la creu de Pedra Mabre, por el suro con la tierrras llamadas de Cas Vicari General de D. Critóbla Gomila y herederos de Maria Ana Salvà, por el este con las antedichas tierras y cases de Cas Vicari General y por el oeste con tierras llamadas las Velas de D. Juan Palou de Comasema y Peréz”.

Part del nostre barri i sobretot el Parc, pel qual va néixer aquesta Associació, està damunt d’aquestes veles!!!

Pin It on Pinterest

Aquesta web utilitza cookies. Podeu veure aquí la Política de Cookies.    Veure Política de cookies
Privacidad