Els Objectius

d’interès general, sense afany de lucre, oberta a totes i tots

Els objectius de la nostra entitat estan dirigits a defensar els interessos generals dels veïns al territori d’actuació del barri. Aquest queden definits als estatuts que regeixen a l’entitat. La seva darrera actualització es va realitzar durant l’assemblea general celebrada el 28 de setembre del 2016. Y són els següents:

1. Defensa dels interessos

Defensar els interessos generals dels veïns, en qualitat d’usuaris i destinataris finals de l’activitat urbanística, cultural, esportiva, eductiva, sanitària, d’habitatge, social, econòmica, de consum de participació en assumptes d’interès general de la ciutat, etc., fomentant les mesures participatives més adequades.

2. Informar i donar suport...

Informar i donar suport als veïns en totes les qüestions que afectin els seus interessos generals.

3. Assumir la representació...

Assumir la representació dels veïns de l’àmbit territorial adoptant les resolucions i duent a terme les actuacions que per a la seva importància o interès els afectin individualment o col·lectivament, o afectin els interessos generals de la ciutat.

4. Fomentar l'associacionisme...

Fomentar l’associacionisme entre els veïns de l’àmbit territorial com a instrument de participació i defensa dels interessos generals dels veïns.

5. Vigilar i exigir a les administracions...

Vigilar i exigir que les administracions públiques, en l’àmbit de competències respectiu, compleixin escrupolosament amb la seva obligació de promoure i facilitar el desenvolupament d’associacions federacions, confederacions i unions que persegueixin el interès general.

6. Fomentar els hàbits saludables i d'esbarjo...

Fomentar els hàbits saludables i d’esbarjo, entre d’altres, la pràctica de gimnàstica de manteniment, les excursions a peu pel camp o la muntanya, i tota activitat física que ajudi a mantenir la bona salut. Per aconseguir aquests fins, es poden crear, si és necessari, entre d’altres, grups de gimnàstica de manteniment, ioga, balls diversos i similar, així com esportius de qualsevol mena, amb la possibilitat, fins i tot, de federar-se. Així mateix, es poden crear grups d’excursionistes de peu o senderisme de muntanya.

7. Exigir a les administracions públiques...

Exigir a les administracions públiques, en l’àmbit de competències respectius, el compliment dels drets reconeguts per la Llei orgànica 1/2002, les seves normes de desenvolupament i el reglaments municipals, amb vista a:

7.1. Rebre informació directa dels assumptes que són d’interès comú.
7.2. Participar de les subvencions públiques per al desenvolupament de projectes i activitats.
7.3. Establir convenis de col·laboració en programes d’interès general.
7.4. Ser declarada d’utilitat pública.
7.5. Intervenir en tots els àmbits de les administracions públiques per defensar els interessos generals dels veïns.
7.6. Utilitzar els mitjans públics (locals, sales de reunió, centres socials, ràdios, etc.) per a l’exercici de les seves funcions de representació i defensa dels interessos dels veïns.
7.7. Exigir el dret a la iniciativa popular.
7.8. Ser escoltada en els plens i comissions municipals en els assumptes que afectin d’una manera particular o general (elaboració de disposicions generals) els veïns del seu àmbit territorial.

Pin It on Pinterest

Aquesta web utilitza cookies. Podeu veure aquí la Política de Cookies.    Veure Política de cookies
Privacidad